Artikel 1 - Definities

 1. Overeenkomst: aanbieding, offerte en overeenkomst
 2. Wederpartij: degene die met Picel de Overeenkomst aangaat
 3. Opdracht: het door de Wederpartij gewenste product(en) en/of dienst(en)
 4. Dag(en): kalenderdag(en)

Artikel 2 - Identiteit

 1. Bedrijfsnaam: Picel
 2. Vestigings- & bezoekadres: Harkje Benthempad 7, 3123 SB te Schiedam
 3. E-mailadres: klantenservice@picel.nl
 4. Rekeningnummer: 5960009
 5. KvK-nummer: 51286599
 6. BTW-identificatienummer: NL823193317B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Picel en de Wederpartij waarop Picel deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op elke Overeenkomst met Picel, voor de uitvoering waarvan door Picel derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Picel en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Picel en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien Picel niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Picel in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 4 - Overeenkomst

 1. Elke Overeenkomst tussen Picel en Wederpartij zijn vrijblijvend, tenzij in de Overeenkomst een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. De in de Overeenkomst vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Picel niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Picel zal voor het door Wederpartij verschuldigde bedrag een elektronische factuur (in pdf-formaat) sturen aan Wederpartij, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 5. Indien in de Overeenkomst een datum voor oplevering is gegeven, geldt deze datum in geval Wederpartij het aanbod binnen één werkdag aanvaardt. Indien de aanvaarding op een latere datum plaatsvindt, verschuift de deadline evenredig mee.
 6. Deze algemene voorwaarden maken te allen tijde deel uit van de Overeenkomst. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Wederpartij die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Picel alleen bindend indien en voor zover deze door Picel uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 7. Wederpartij dient de offerte expliciet te aanvaarden. Indien Wederpartij dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Picel werk verricht in het kader van de Overeenkomst, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd.
 8. De Wederpartij geeft Picel toestemming om haar naam en logo te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten van Picel, tenzij in de Overeenkomst expliciet anders is overeengekomen.
 9. De Wederpartij dient relevante wijzigingen in zijn gegevens zoals bijvoorbeeld wijzigingen in adres, zo spoedig mogelijk door te geven aan Picel.

Artikel 5 - Contractduur; leveringstermijnen; uitvoering en wijziging van de Overeenkomst

 1. Elke Overeenkomst tussen Picel en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Picel derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Picel dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 3. Picel heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Picel is gerechtigd elke Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 5. Indien Picel gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Picel ter beschikking heeft gesteld.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Picel zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 7. Indien een Overeenkomst wordt gewijzigd dan is Picel gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Picel bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Picel op en is voor de Wederpartij geen grond om de Overeenkomst op te zeggen.
 8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Picel een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 9. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Picel gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Picel daardoor direct of indirect ontstaan.
 10. Indien Picel bij het sluiten van de Overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Picel onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
  • Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de Overeenkomst;
  • indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Picel toekomende bevoegdheid of een op Picel rustende verplichting ingevolge de wet;
  • in andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 20% en plaatsvindt binnen één maand na het sluiten van de Overeenkomst, tenzij Picel alsdan alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan één maand na de koop zal plaatsvinden.
 11. Klachten over uitvoering van de Overeenkomst en/of bezwaren tegen declaraties dienen uiterlijk binnen 21 Dagen na de betaaldatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de directie van Picel. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting(en) niet op.

Artikel 6 - Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Picel is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
  • de Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • na het sluiten van de Overeenkomst Picel ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Picel kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Picel gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden;
  • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Picel kan worden gevergd.
 2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Picel gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Picel op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Picel de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 4. Indien Picel op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 5. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Picel, zal Picel in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Picel is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. Picel zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Picel genoemde termijn te voldoen, tenzij Picel anders aangeeft.
 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen 90 Dagen is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Picel vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de Opdracht of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Picel op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien de Wederpartij een geplaatste Opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
 8. De verplichtingen uit deze algemene voorwaarden blijven ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 7 - Geheimhouding

 1. Picel en de Wederpartij zullen informatie die de ander voor, tijdens of na de uitvoering van de Opdracht verstrekt, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvanger weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Wederpartij zal in ieder geval de inhoud van de offerte vertrouwelijk behandelen.
 2. Picel draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens, die u ons verschaft, vertrouwelijk worden behandeld. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht en zullen uitsluitend aan derden ter beschikking kunnen wordt gesteld:
  • in geval van het uitvoeren van uw bestelling;
  • op grond van een wettelijk voorschrift;
  • tijdens een noodgeval, voor zover Picel dat acht.
 3. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 8 - Overmacht

 1. Picel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Picel geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Picel niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Picel heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Picel zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Picel kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien Picel ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Picel gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 9 - Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 Dagen na factuurdatum, op een door Picel aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Picel aangegeven. Picel is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. De rente is gelijk aan de wettelijke rente met een minimum van 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Picel heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. Picel kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Picel kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 7. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Wederpartij wordt gelegd, Wederpartij overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij Picel (behoudens (auteurs)rechten op door Wederpartij aangeleverd materiaal). Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk nader worden toegekend. Indien de Wederpartij toegestaan is het materiaal te publiceren, ziet Picel af van enig recht op naamsvermelding bij publicatie van deze materialen.
 2. Door Picel geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Picel veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Picel daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. Voor het geval Picel zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Picel en door Picel aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Picel zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

 1. Indien Picel aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Picel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Picel is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Picel is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Picel aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Picel toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. Picel is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 6. Indien Picel aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Picel beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de Opdracht, althans tot dat gedeelte van de Opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. De aansprakelijkheid van Picel is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Picel of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 12 - Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart Picel voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Picel toerekenbaar is.
 2. Indien Picel uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Picel zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Picel, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Picel en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 13 - Intellectuele eigendom

 1. Picel behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Picel heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14 - Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Picel partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Mochten er geschillen naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan die niet minnelijk geschikt kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
 3. In afwijking van artikel 6:225 lid 2 BW is Picel niet gebonden aan door Wederpartij bij aanvaarding aangebrachte wijzigingen in de Overeenkomst, zelfs niet wanneer deze wijzigingen slechts op ondergeschikte punten afwijkt van de door Picel aangeboden Overeenkomst.
 4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 5. De door Picel ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Wederpartij.
 6. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Artikel 15 - Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Picel behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 Dagen na bekendmaking aan Wederpartij, doch alleen indien de betreffende Overeenkomsten strekken tot dienstverlening gedurende een periode van twaalf maanden of langer.
 3. Indien Wederpartij een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
 4. Deze voorwaarden kunt u terugvinden op de website van Picel. Van toepassing is steeds de laatst geplaatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Picel.